name round point
Sally 1 43
Sally 2 91
Sally 3 132